Yi EungJun 2014-08-13 e8548b1 Add release notes for v0.6.1. UNIX