Yi EungJun 2015-01-08 e8548b1 Fix travis config for play 2.3 UNIX