Yi EungJun 2015-01-08 97e05b7 Fix travis config for play 2.3 UNIX